งาน10 ปีทนายสมชาย นีละไพจิตร สูญหายโดยถูกบังคับ

งาน “10 ปีทนายสมชาย นีละไพจิตร สูญหายโดยถูกบังคับ”

วันที่ 12 มี.ค. นี้ มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล (ICJ) และ กองทุนรางวัลสมชาย นีละไพจิตร ร่วมจัดงาน “10 ปีทนายสมชาย นีละไพจิตร สูญหายโดยถูกบังคับ” เวลา 08.30-16.00น. ณ ห้องประชุมจุมภฎ-พันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้สังคมตระหนักถึงการสูญหายโดยการบังคับ (Enforced disappearance) ของทนายสมชาย นีละไพจิตร ทนายความมุสลิมและนักสิทธิมนุษยชน ที่ถูกบังคับสูญหาย เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2547 และกระตุ้นให้สังคมตระหนักถึงปัญหาการสูญหายโดยการบังคับ ซึ่งยังไม่มีกฎหมายไทยรองรับ
โดยงานในช่วงเช้า จะเป็นการเสนอรายงาน และเสวนาวิชาการเกี่ยงกับ การสูญหายโดยการบังคับ ส่วนในช่วงบ่าย จะเป็นงานมอบรางวัลสมชาย นีละไพจิตร เพื่อยกย่องนักสิทธิมนุษยชนที่มีผลงานโดดเด่นยาวนาน (อ่านเกี่ยวกับรางวัลสมชาย นีละไพจิตร ด้านล่าง)
กำหนดการ
“10 ปีทนายสมชาย นีละไพจิตร สูญหายโดยถูกบังคับ”
12 มีนาคม 2557 เวลา 08.30-16.00น.
ณ ห้องประชุมจุมภฎ-พันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปทุมวัน กรุงเทพฯ
จัดโดย มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล (ICJ) และ กองทุนรางวัลสมชาย นีละไพจิตร
08:30-09:00  ลงทะเบียนงานภาคเช้า
09:00-09:10  กล่าวเปิดงานเสวนา โดย
Ms. Matilda Bogner UN OHCHR Regional Representative
09.10-09.15  กล่าวต้อนรับและเปิดงาน
โดย นางอังคณา นีละไพจิตร ประธาน มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ
09:15-09:45 “ ประเทศไทยกับการเตรียมความพร้อมในการให้สัตยาบันในอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการปกป้องบุคคลทุกคนจากการสูญหายโดยถูกบังคับ” โดย
ผู้แทนจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม*
คุณสมชาย หอมลออ คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายแห่งประเทศไทย
09:45-10:00 ิพัก/ อาหารว่าง
10:00-11:30 การเสวนา หัวข้อ “ความท้าทายทางกฎหมายไทยในการสืบสวน ดำเนินคดีในกรณีการสูญหายโดยถูกบังคับ”
I:  อุปสรรคและปัญหาในการดำเนินคดีกรณีการสูญหายโดยถูกบังคับในประเทศไทย
คุณวสันต์ พานิช ทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน
II: ความล้มเหลวในการแสวงหาร่างผู้เสียหายส่งผลกระทบต่อการสืบสวนและการดำเนินคดีอย่างไร?
ตัวแทนจากคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล (ICJ)*
III:  ความล้มเหลวในการแสวงหาร่างผู้เสียหายส่งผลกระทบต่อสิทธิและสถานะทางกฎหมายในกระบวนการพิจารณาคดีทางอาญาของครอบครัวเหยื่ออย่างไร?
ผศ.ดร. ปกป้อง ศรีสนิท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
11:30-11:45  เปิดตัวรายงาน10 ปี สมชาย นีละไพจิตรสูญหายโดยถูกบังคับ “10 ปีอันไร้ซึ่งความจริง: สมชาย นีละไพจิตรและการสูญหายโดยถูกบังคับในประเทศไทย” โดย คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล (ICJ)
11:45-12:15 แลกเปลี่ยนซักถาม
12:15-12:30 กล่าวขอบคุณและปิดการเสวนา โดย ตัวแทนจากคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล – ICJ
12:30 รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00-13.30 น. ลงทะเบียนงานภาคบ่าย
เวลา 13.30-14.00 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับ
·        นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการกองทุนรางวัลสมชาย นีละไพจิตร กล่าวเปิดงาน
·        นายจอน อึ๊งภากรณ์ กรรมการกองทุนรางวัลสมชาย นีละไพจิตร กล่าวถึงความเป็นมาและความหมายของรางวัลสมชาย นีละไพจิตร
เวลา 14.00-14.15 น. พิธีมอบรางวัลสมชาย นีละไพจิตร ๒๕๕๗ และรางวัลผู้มีผลงานสิทธิมนุษยชนน่ายกย่อง ประจำปี ๒๕๕๗ และรางวัลวิทยานิพนธ์ด้านสิทธิมนุษยชนดีเด่น
·        มอบรางวัลโดย ศ.ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์การเมือง
และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลา 14.15-15.30 น. เสวนา “บนเส้นทางการต่อสู้..ประสบการณ์นักสิทธิมนุษยชนไทย” โดย
·        ผู้รับรางวัลสมชาย นีละไพจิตร ๒๕๕๗
·        ผู้รับรางวัลผู้มีผลงานสิทธิมนุษยชนน่ายกย่อง ประจำปี 2557 และผู้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ด้านสิทธิมนุษยชนดีเด่น ประจำปี 2557
·        ดำเนินรายการโดย ผศ. รุจน์ โกมลบุตร คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกรรมการกองทุนรางวัลสมชาย นีละไพจิตร
เวลา 15.30-16.00  กล่าวปิดท้าย โดย  ศ.ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ที่นี่
ติดต่อสอบถาม: somchaifund@gmail.com หรือ โทร.081-773-5155 หรือ 0898291167
หมายเหตุ: *วิทยากรอยู่ระหว่างรอยืนยัน
- สำหรับงานช่วงเช้า มีล่ามแปล 2 ภาษา และเครื่องแปลภาษาไว้บริการ
- เพื่อความสะดวกของผู้เข้าร่วม ขอความกรุณาหลีกเลี่ยงการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล หากมีความจำเป็นขอความกรุณาจอดที่อาคารจามจุรีสแควร์

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รางวัลสมชาย นีละไพจิตร 2557 ได้ที่นี่

Tags: , , , ,Comments are closed.