เกี่ยวกับเรา

แนวคิด

กองทุนรางวัลสมชาย นีละไพจิตร ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2548 จากเงินรางวัลแมกไซไซจำนวน 8๐๐,๐๐๐ ของนายจอน อึ๊งภากรณ์ เพื่อระลึกถึง ความเสียสละของทนายสมชาย นีละไพจิตร และเพื่อส่งเสริมบทบาทของสื่อมวลชนในการทำงานสืบสวนสอบสวน เปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลที่ผู้มีอำนาจทางการปกครอง ละเมิดสิทธิของประชาชน

กิจกรรม

กิจกรรมเริ่มแรก เป็นการให้รางวัลนักข่าวผู้มีผลงานดีเด่นในการตีแผ่นปัญหา “มุมมืด” ของสังคม ต่อมาเมื่อปี 2553 จึงได้เปลี่ยนแนวทางกิจกรรมมาเป็นการให้ทุนบุคคลทั่วไปในการทำงานเชิงลึก ตีแผ่ปัญหาสังคม และในปี 2555 ได้เปลี่ยนแนวทางอีกครั้ง มาเป็นการให้รางวัลผู้มีผลงานด้านสิทธิมนุษยชนดีเด่น “รางวัลสมชาย นีละไพจิตร”

กรรมการกองทุนรางวัลสมชาย นีละไพจิตร

  1. จอน อึ๊งภากรณ์ ประธานมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
  2. ธีระพล อันมัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  3. รุจน์ โกมลบุตร คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ม. ธรรมศาสตร์
  4. อังคณา นีละไพจิตร ประธานคณะทำงานยุติธรรมเพื่อสันติภาพ มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ
  5. อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ รคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  6. ปกป้อง เลาวัณย์ศิริ

หากท่านสนใจอยากร่วมสนับสนุนกิจกรรมกองทุน สามารถร่วมสนับสนุนได้ ทั้งด้วยการร่วมส่งผลงานเข้าประกวด ร่วมเป็นอาสาสมัครเพื่อทำกิจกรรมของกองทุน หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชี รายละเอียดดังนี้

ชื่อบัญชี : กองทุนรางวัลสมชาย นีละไพจิตร มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
หมายเลข : 319-2-84503-9
บัญชีออมทรัพย์ : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขางามวงศ์วาน
เมื่อคุณบริจาคเงินเข้ากองทุนแล้ว กรุณาส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมทั้งระบุชื่อที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่งใบเสร็จ (นำไปหักภาษีได้) มายัง
Fax: 02 690 2717  หรือ Email:  contact@somchaiaward.org
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 2763676